งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)   ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0024
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาเอก
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เนติธร สินจะโปะ
2.เด็กชาย จิตติพัฒน์ สุขไสว
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บัณฑิตา โพธิสาร
2.เด็กหญิง ฐิติยา จันคนา
1.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
3 โรงเรียนบ้านสดำ
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจษฎา จิตรโสม
2.เด็กหญิง พรพิทักษ์ สุดสังข์
1.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
4 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
88.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาวรรณ คิดรัมย์
2.เด็กหญิง ศิรดา ดวงมณี
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาง ลัดดา สุขรัตน์
5 โรงเรียนบ้านจะเนียว
87.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ครองขวัญ รัตนพันธ์
2.เด็กหญิง สุนิสา พันธ์ทอง
1.นาย อภินันท์ มังตะการ
2.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
6 โรงเรียนบ้านขุนหาญ
86.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฉกาจ โพธิสาร
2.เด็กหญิง อุมากร พิศพงษ์
1.นางสาว ณัฐพร สุรบุตร
2.นาง สำลี สุรบุตร
7 โรงเรียนบ้านพยอม
85.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เบญจมาศ จันทร์เปรียง
2.เด็กหญิง สุนิสา วงษ์พินิจ
1.นาย คมสันต์ สีทะ
8 โรงเรียนบ้านตานวน
84.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ เลิศศรี
2.เด็กหญิง จิรณินทร์ เชียงรส
1.นางสาว วรรณา รับรอง
2.นางสาว วิรุดา สมรัตน์
9 โรงเรียนบ้านกันทรอม
83.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ราชพร ชินนอก
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ เลิศศรี
1.นาย รันต์ วิถี
2.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
10 โรงเรียนบ้านจองกอ
80.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ แก้วกลาง
2.เด็กหญิง อรณิชา สมเพชร
1.นาย ธวัชชัย ใจปินตา
2.นาย บัวกันต์ วิลามาศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน