งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0241
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จรัส คำแดง 1.นาง วิณิตกุล สุเมธิวิทย์
2 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรพิมล สมรัตน์ 1.นางสาว ลัดดาวัลย์ สวาสดิ์ธรรม
3 โรงเรียนบ้านหนองคู
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวิชญ์ เมฆคลี 1.นางสาว ศยามล สุดสังข์
4 โรงเรียนบ้านหนองขนาน
0.00
4
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย วรวุฒิ คุณล้าน 1.นางสาว นิภารัตน์ จันทะสนธิ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน