งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0263
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกันทรอม
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ศรีธนต์ 1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2 โรงเรียนบ้านตาเอก
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์อักษร ทองละมุล 1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
3 โรงเรียนบ้านระหาร
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภัศรา กิจไพศาล 1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
4 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
86.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริวิมล นวลแสง 1.นางสาว ปฏิญญา สารโท
5 โรงเรียนบ้านจะเนียว
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เจนจิรา อุ่นแก้ว 1.นาย เดชา สามารถ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน