งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0268
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านระหาร
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภัสสรา โนนไทย 1.นาง สุมาลี ดอกพวง
2 โรงเรียนบ้านหนองขนาน
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชวิศา แก้วลอย 1.นางสาว พรรษา โสภะวงษ์
3 โรงเรียนบ้านขุนหาญ
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณีโชค พัฒเพ็ง 1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
4 โรงเรียนบ้านสดำ
88.50
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลธิชา สุดสังข์ 1.นาง อิด วงค์พิทักษ์
5 โรงเรียนบ้านกันทรอม
88.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุญญิสา สุพงษ์ 1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
6 โรงเรียนบ้านซำ
86.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรปรียา เสนาเมือง 1.นาง สุนันทนา สุทธิประภา
7 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
85.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รังสรรค์ โพธิสาร 1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
8 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
84.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูวเดช สิงหชาติ 1.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
9 โรงเรียนบ้านพยอม
83.50
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภา จิตรโสม 1.นางสาว สุนี พะโสม
10 โรงเรียนบ้านจองกอ
83.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญาณิศา ไพรบึง 1.นางสาว พรทิวา พูลพล
11 โรงเรียนบ้านตาเอก
82.50
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ก้อย ไชยจักร 1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
12 โรงเรียนบ้านดู่
82.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วงศ์วิชญ์ กิ่งนอก 1.นาง วิไล ประจันตะเสน
13 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
80.00
13
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัชชา หมู่หนองสังข์ 1.นางสาว ปฏิญญา สารโท
14 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
0.00
14
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ศุภกิจ กงศรี 1.นาง รุ่งนภา จงใจ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน