งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0269
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านซำ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กุลธิดา งอนสวรรค์ 1.นาย อำนาจ แก้วหานาม
2 โรงเรียนบ้านตาเอก
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ ทองละมุล 1.นาย สุนทร ผิวเงินยวง
3 โรงเรียนบ้านพยอม
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อริศรา ขุมเงิน 1.นางสาว ชุติมณฑน์ ระงับภัย
4 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
92.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชญดา นวลแสง 1.นางสาว ปฏิญญา สารโท
5 โรงเรียนบ้านระหาร
91.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิกุลทอง ทองผิว 1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
6 โรงเรียนบ้านกันทรอม
90.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรสา บุญขาว 1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
7 โรงเรียนบ้านหนองขนาน
89.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุดสาคร เพ็ชรรัตน์ 1.นาง ปริสรา สมรัตนานุรักษ์
8 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
88.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชยดา เขียวนวล 1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
9 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
87.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดวงฤดี มนทอง 1.นาง นุจรี ปรีเปรม
10 โรงเรียนบ้านขุนหาญ
86.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพัชชา บุญสอน 1.นาย ปฏิภาณ ดาวงษ์
11 โรงเรียนบ้านจะเนียว
85.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชญานิศร์ นามนุษย์ 1.นาย เดชา สามารถ
12 โรงเรียนบ้านจองกอ
84.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ สมเพชร 1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
13 โรงเรียนบ้านกันจด
80.00
13
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อมรรัตน์ สายสุวรรณ 1.นาง จีราพัชร ทิ้งแสน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน