งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0277
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาเอก
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิลามณี นวนแสง 1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
2 โรงเรียนบ้านพยอม
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญณรงค์ มะปราง 1.นาง จามรี พรหมทา
3 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
81.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ คำแดง 1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
4 โรงเรียนบ้านจะเนียว
80.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิรักษ์ สินศิริ 1.นาง เนตรนภา แถมวัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน