งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor   ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0028
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดู่
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจตรินทร์ ศรีสมบัติ
2.เด็กชาย พิสิษฐ์ ภิญโญ
1.นาง สุพัตรา ศิลารักษ์
2.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
2 โรงเรียนบ้านตาเอก
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุชานันท์ นนท์ศิริ
2.เด็กหญิง โสรยา ร่างเจริญ
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
3 โรงเรียนบ้านตานวน
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชวลิต โถ่ยสูงเนิน
2.เด็กหญิง นราวัลย์ คชาธเรศ
1.นาย วินัด อุ่นแก้ว
2.นาง เพ็ชร์ อุ่นแก้ว

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน