งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0287
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดู่
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กวินทร์ สำราญดี
2.เด็กหญิง ไปรยา ทองละมุล
3.เด็กหญิง เดือนเพ็ญ ทองวิจิตร
4.เด็กหญิง พรสารรค์ สิงหชาติ
5.เด็กหญิง ณฤทัย สินศิริ
6.เด็กหญิง สุภาพร ปานทอง
7.เด็กหญิง ศิริมาพร เข็มใคร
1.นาย รังสันต์ แสงดี
2.นาง ละเอียด เอาทวีรัชต์
3.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน