งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0307
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองคู
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ อาจภักดี
2.เด็กหญิง ชนิษฐารัตน์ ศรีดาพันธ์
1.นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย
2.นาง ชลิตา เอียงผา
2 โรงเรียนบ้านขุนหาญ
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภิรมญ์ญา โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ทิพ โพธิสาร
1.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
2.นาง วิบูลศรี ศรีระเริญ
3 โรงเรียนบ้านกันทรอม
81.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรภัทร สุพงษ์
2.เด็กหญิง สุภารัตน์ สุพงษ์
1.นาง นุชจรี ศรีวิไลย์
2.นาย ผจญ พึ่งปาน
4 โรงเรียนบ้านตาเอก
80.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภัสรา เลิศศรี
2.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ พิลาดี
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นาง แสงเทียน สุขไสว
5 โรงเรียนบ้านระหาร
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศพัศ พงษ์วัลย์
2.เด็กหญิง อรทัย ชัยชาติ
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
2.นาง ชุติมณฑน์ สมใจ
6 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
80.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนาภา สุภาพ
2.เด็กหญิง ณัฐพร สมรัตน์
1.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
2.นาง ทัชชภร พิมพร
7 โรงเรียนบ้านจองกอ
78.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง จุฑาการ ไพรอินทร์
2.เด็กหญิง นภิสา สมเพ็ชร
1.นาง จินดา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
8 โรงเรียนบ้านพยอม
78.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชุติมา วงษ์พินิจ
2.เด็กหญิง พิมพ์พิศา จันทร์เปรียง
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
2.นางสาว สุนี พะโสม
9 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
78.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เอริกา พลดง
2.เด็กหญิง ณิชการณ์ ราชวงศ์
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
10 โรงเรียนบ้านหนองขนาน
76.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อธิชา มูลคาย
2.เด็กหญิง ปรัฐกร พุดหอม
1.นาย เดชา โพธิ์กระสังข์
2.นางสาว นิภารัตน์ จันทะสนธิ์
11 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
75.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วิชิตา จันทร์เปรียง
2.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ไชยสาร
1.นางสาว รภัสสรณ์ จันทร์เปรียง
2.นาง มนิฐพร นวรัตนากร

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน