งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0308
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ราวิตรี สายสุวรรณ
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ สิทธิชล
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นาย สมิง สอดแก้ว
2 โรงเรียนบ้านจองกอ
91.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยา สมเพ็ชร
2.เด็กหญิง เพชรมณี กุมารสิงห์
1.นาง จินดา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
3 โรงเรียนบ้านกันทรอม
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลวรรณ มนตรีวงษ์
2.เด็กหญิง จิรัชญา มนตรีวงษ์
1.นาง นุชจรี ศรีวิไลย์
2.นาง สมหมาย หลักทอง
4 โรงเรียนบ้านหนองคู
89.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณฑาทิพย์ สุดสังข์
2.เด็กหญิง นิพาดา กาลสุวรรณ
1.นาง ชลิตา เอียงผา
2.นางสาว ศยามล สุดสังข์
5 โรงเรียนบ้านขุนหาญ
88.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรธิดา ขวัญหอม
2.เด็กหญิง วรพิชชา วรรณมาศ
1.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
2.นาย จิระพันธ์ เพ็ญญะ
6 โรงเรียนบ้านระหาร
85.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กาญจนสุดา ระงับภัย
2.เด็กหญิง สุนันท์ ดาวใส
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
2.นาง ชุติมณฑน์ สมใจ
7 โรงเรียนบ้านเดื่อ
84.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลินดา สว่างโคกกรวด
2.เด็กหญิง สุชาพร คำโท
1.นางสาว สุณิสา พิมภา
8 โรงเรียนบ้านพยอม
82.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิดา ชมเมือง
2.เด็กหญิง ศิริประภาพร ตุละตะอาน
1.นางสาว ชุติมณฑน์ ระงับภัย
9 โรงเรียนบ้านหนองขนาน
80.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตินันทน์ สุขะ
2.เด็กชาย พิสิษฐ์ โพธิ์กระสังข์
1.นาย ขวัญชิต โพธิ์กระสังข์
2.นาง ปริสรา สมรัตนานุรักษ์
10 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
80.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรพณา พละเสน
2.เด็กหญิง ณัฐชา พิลาดี
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
11 โรงเรียนบ้านซำ
80.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรัฐิพร สายชุ่มดี
2.เด็กหญิง กนกอร ธนูนิล
1.นาง ทิวาพร สุทธิประภา
2.นาง สุนันทนา สุทธิประภา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน