งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันประติมากรรม  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0311
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธัชพล โพธิสาร
2.เด็กหญิง ธิติพร วันนุบล
3.เด็กหญิง ชนัญชิดา โพธิสาร
1.นาง ศรีไศล เกษกร
2.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
2 โรงเรียนบ้านกันทรอม
91.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤตพจน์ เลิศศรี
2.เด็กชาย ธีรภัทร ศิลาชัย
3.เด็กชาย ธีรเดช ศิริเทศ
1.นาย ผจญ พึ่งปาน
2.นาย สมคิด ศิริโท
3 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัญญากร สมรัตน์
2.เด็กหญิง จิรัชญา สมรัตน์
3.เด็กหญิง วิลาวัลย์ ชัยมงคล
1.นาง ทัชชภร สมรัตน์
2.นาง รัตนา พิมพร
4 โรงเรียนบ้านดู่
86.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ทองระมุน
2.เด็กชาย พีระพัฒน์ ทองระมุน
3.เด็กชาย ปวริศ วัดรจันทร์
1.นาง วิไล ประจันตะเสน
2.นาง พวงแก้ว พากเพียร
5 โรงเรียนบ้านหนองคู
84.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มุกดา จันทิมาล
2.เด็กหญิง นันทิยา สุดสังข์
3.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ สมบัติ
1.นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย
2.นาง ชลิตา เอียงผา
6 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
80.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรกมล กระจับเงิน
2.เด็กหญิง ประภัสสร ศรีมงคล
3.เด็กหญิง รัชดาพร ศรีมงคล
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน