งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันประติมากรรม  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0312
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกันทรอม
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธิตา เลิศศรี
2.เด็กหญิง สวิตตา เลิศศรี
3.เด็กหญิง นันทภรณ์ มนตรีวงษ์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พีลาวรรณ สุธัญสวรรค์
2.เด็กหญิง รัญชนา มังคละ
3.เด็กหญิง ศนิวาร จันทะสน
1.นาง ศรีไศล เกษกร
2.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
3 โรงเรียนบ้านหนองคู
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิธิกานต์ เรือนนา
2.เด็กชาย ธีรภัทร จันทะสนธ์
3.เด็กหญิง จรรยาพร โพธิสาร
1.นาง ชลิตา เอียงผา
2.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
4 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาพร พิลาดี
2.เด็กหญิง แพรวพรรณ แหวนเพชร
3.เด็กหญิง รุ่งลาวัลย์ ประชุมวงษ์
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
5 โรงเรียนบ้านจองกอ
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชานินทร์ สีหินกอง
2.เด็กชาย จิรภาส งิมขุนทด
3.เด็กชาย จตุรวิชญ์ สมเพชร
1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
2.นาง สุจิน ศิลารักษ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน