งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันวงอังกะลุง  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0345
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดู่
87.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฏิธาน พลเมืองศรี
2.เด็กชาย ธรรมรัตน์ ภายอุ่ม
3.เด็กชาย จิราเดช สายจันทร์
4.เด็กชาย พีรพัฒน์ เพชรรััตน์
5.เด็กชาย ธีระพล ครองบุญ
6.เด็กหญิง ปรียา ทองละมุล
7.เด็กหญิง พรสารรค์ สิงหชาติ
8.เด็กหญิง ณัฐนนท์ นันทสิงห์
9.เด็กหญิง วริศรา วงค์พิทักษ์
10.เด็กหญิง มนฤดี สุดขำ
11.เด็กหญิง วิภารัตน์ วรรณมาศ
12.เด็กหญิง ศิริกาญจน์ วรรณมาศ
13.เด็กหญิง ไปรยา ทองละมุล
14.เด็กหญิง สวรรยา วงศ์วิเศษ
15.เด็กหญิง ณฤทัย สินศิริ
16.เด็กหญิง เยาวภา ยาคำ
17.เด็กหญิง ยุวดี อันละคร
18.เด็กหญิง ธนภรณ์ ประมูลชาติ
19.เด็กหญิง ศิริพร บุตรดา
20.เด็กหญิง สุธาสินี มาลาวัน
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร
2.นาง ละเอียด เอาทวีรัชต์
3.นาง วิไล ประจันตะเสน
4.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
5.นาง สุพัตรา ศิลารักษ์
6.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน