งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0352
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านพยอม
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิพงศ์ อภิสันตานนท์ 1.นาง จามรี พรหมทา
2 โรงเรียนบ้านหนองคู
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทศพร งอนสวรรค์ 1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
3 โรงเรียนบ้านกันทรอม
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิชัย วงษ์ทอง 1.นาย ผจญ พึ่งปาน
4 โรงเรียนบ้านจองกอ
80.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักย์ศรณ์ ชัยชาญ 1.นาย สมบัติ สามารถ
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจษธนะพัฒน์ สุขเขียว 1.นาง ประคองศรี สวัสดี
6 โรงเรียนบ้านจะเนียว
80.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สรวิชญ์ อุ่นแก้ว 1.นาง เนตรนภา แถมวัน
7 โรงเรียนบ้านกันจด
80.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิชาติ คำโท 1.นาง สุพัตรา ลาคำ
8 โรงเรียนบ้านตาเอก
80.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ พิศคำ 1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
9 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
0.00
9
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ปฏิหาริย์ ชมชิด 1.นาย สมชาย ปิ่นงาม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน