งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย   ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0369
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อิสระพงศ์ จันทร์เปรียง 1.นาง อุบลรัตน์ กาญจนเสน
2 โรงเรียนบ้านหนองคู
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สดใส จันคนา 1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
3 โรงเรียนบ้านจะเนียว
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุทธพงศ์ อุ่นแก้ว 1.นาง เนตรนภา แถมวัน
4 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
75.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ปฏิหาริย์ ชมชิด 1.นาย สมชาย ปิ่นงาม
5 โรงเรียนบ้านตาเอก
75.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ พิศคำ 1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
6 โรงเรียนบ้านกันจด
74.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ สายสุวรรณ 1.นาง สุพัตรา ลาคำ
7 โรงเรียนบ้านกันทรอม
73.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วุฒิชัย วงษ์ทอง 1.นาย ผจญ พึ่งปาน
8 โรงเรียนบ้านจองกอ
0.00
8
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย สุทิน สมเพชร 1.นาย ธวัชชัย ใจปินตา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน