งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0370
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านซำ
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แสงเดือน สุพงษ์
2.เด็กหญิง แสงเดือน สุพงษ์
1.นาง สุภาภรณ์ เมืองหงษ์
2 โรงเรียนบ้านขุนหาญ
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภารวี ศรีภักดิ์ 1.นางสาว กุลธิดา เมฆลี
3 โรงเรียนบ้านกันทรอม
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทนา ศิริเทศ 1.นาง สิชล พึ่งปาน
4 โรงเรียนบ้านตาเอก
88.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิลามณี นวนแสง 1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
5 โรงเรียนบ้านกันจด
87.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นงนภัศ บุญเพ็ญ 1.นางสาว ศิรินันท์ รักษาศิริ
6 โรงเรียนบ้านจองกอ
86.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ แก้วกลาง 1.นาย ธวัชชัย ใจปินตา
7 โรงเรียนบ้านจะเนียว
85.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รดารัตน์ ไชยสุวรรณ 1.นาง เอื้อ ทิพวารี
8 โรงเรียนบ้านพยอม
85.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นัชธิญา สรจักร 1.นาง จามรี พรหมทา
9 โรงเรียนบ้านหนองคู
84.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เมษา จันทิมาลย์ 1.นางสาว ศยามล สุดสังข์
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
83.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สโรชา โคสิตา 1.นาย อิทธิกร พิมมาศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน