งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0372
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาเอก
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วราภรณ์ คำลอย 1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
2 โรงเรียนบ้านขุนหาญ
85.25
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพรรณิภา ปัญญา 1.นางสาว ธิตภรณ์ ประมูลชาติ
3 โรงเรียนบ้านหนองคู
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ตวงรัตน์ อุณาพันธ์ 1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
4 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
82.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุญนิศา หรรษา 1.นาย สมชาย ปิ่นงาม
5 โรงเรียนบ้านกันจด
81.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อมรรัตน์ สายสุวรรณ 1.นาง สุพัตรา ลาคำ
6 โรงเรียนบ้านจองกอ
80.50
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ แก้วกลาง 1.นาย สมบัติ สามารถ
7 โรงเรียนบ้านกันทรอม
76.75
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ภัทรพร คำยา 1.นาง สิชล พึ่งปาน
8 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
76.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง คุณัญญา สุดสังข์ 1.นาง กองสิน ปรีเปรม
9 โรงเรียนบ้านจะเนียว
75.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นภัสรา มีฤทธิ์ 1.นาง เอื้อ ทิพวารี

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน