งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันรำวงมาตรฐาน  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0376
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิชิตพงศ์ จันทร์เปรียง
2.เด็กชาย นัทธพงศ์ จันทะคัด
3.เด็กชาย ไกรลาศ โพธิ์กระสังข์
4.เด็กชาย เจษธนะพัฒน์ สุขเขียว
5.เด็กชาย สมัด เรืองคำ
6.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ พุฒภา
7.เด็กหญิง กุลดา สุดสังข์
8.เด็กหญิง ธัญชนก มังคละ
9.เด็กหญิง เบญจมาศ อ่อนจิตร
10.เด็กหญิง คุณัญญา สุดสังข์
1.นาง กองสิน ปรีเปรม
2.นาง จันทราพรรณ ชนะดวงใจ
3.นาง วรัทยา สุวรรณโค
2 โรงเรียนบ้านเดื่อ
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐนพงษ์ ยันตกิจ
2.เด็กชาย ภัทรพล จันทะสน
3.เด็กชาย ศรายุทธ ไตรพรม
4.เด็กชาย นครินทร์ ลาคำ
5.เด็กหญิง กมลรัตน์ ศรีดา
6.เด็กหญิง วิยะดา อนุศรี
7.เด็กหญิง ศรัณยพร คำโท
8.เด็กหญิง มณีรินทร์ นรินทร์วงษ์
1.นางสาว พิชญ์นรี มงคลธนกิตติ์
2.นาง พิสมัย ศรีลาชัย
3.นางสาว ธัญญลักษณ์ คำโท

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน