งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0395
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านขุนหาญ
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทิพวรรณ ชิมชม
2.เด็กหญิง สุพัชชา บุญสอน
3.เด็กหญิง สุทธิดา ทองละมุล
4.เด็กหญิง นิศา มนตรีวงษ์
5.เด็กหญิง ภารวี ศรีภักดิ์
6.เด็กหญิง พรนภัส นาคสด
7.เด็กหญิง ติชิลา เลิศศรี
8.เด็กหญิง ณัฐนิชา สมบัติ
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
2.นาง ลมเลือน โพธิสาร
3.นาง นภัสร์ชนัญ ภัทรพงศ์ตฤณ
4.นาง ปิยวดี กองหล้า

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน