งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0398
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านขุนหาญ
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐรุจา บุญมา
2.เด็กหญิง ศุลีพร ปัญญะ
3.เด็กหญิง พัชรี พอสว่าง
4.เด็กหญิง จันทร์จิรา รังษีสุข
5.เด็กหญิง เพชรดา ในทอง
6.เด็กหญิง ภานุมาศ ยอดจันทร์
7.เด็กหญิง นิภาพร ทองละมุล
8.เด็กหญิง ทิพรดา จินตบุตร
9.เด็กหญิง เกษนรินทร์ เเสนดี
10.เด็กหญิง เพียงเกษ อานาม
11.เด็กหญิง ชลนิชา นพเก้า
12.เด็กหญิง ภาวิดา แก้วโมกข์
13.เด็กหญิง สุนิษา แสนดี
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
2.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
3.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
4.นาง วิบูลศรี ศรีระเริญ
5.นาย สมัคร สุขตะกั่ว

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน