งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการแสดงตลก  ป.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0400
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ เสาสอน
2.เด็กชาย อพิชัย เสาสอน
3.เด็กหญิง กชพร สีสถาน
4.เด็กหญิง สริญทิพย์ โคตรมงคล
5.เด็กหญิง อรระพิณ ไชยโชติ
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นางสาว กนกวรรณ ระงับภัย
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ก้องฟ้า สีกะพา
2.เด็กชาย วุฒิพงษ์ สนองบุญ
3.เด็กหญิง มาตรฤทัย ยวนคำ
4.เด็กหญิง ปวีณา เรืองคำ
5.เด็กหญิง อาทิตยา มอนสุวรรณ์
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาย วินัย โพธิสาร

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน