งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0048
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นัฐวุฒิ สายโสม
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ สาระวาท
3.เด็กหญิง กรรณิกา ทองกล่ำ
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
2 โรงเรียนบ้านหนองผือ
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวภัทร จรุงพันธุ์
2.เด็กหญิง จิรพร ทำนา
3.เด็กหญิง ศุภิกา แก้วลอย
1.นาย สัมฤทธิ์ พวงมะลิ
2.นาง กุหลาบ พวงมะลิ
3 โรงเรียนบ้านกันทรอม
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรทิพย์ สุขลัด
2.เด็กหญิง มนภรณ์ พลคพ
3.เด็กหญิง ณัฐณิกา ศิริเทศ
1.นาง สุชิน พิเศษสุนทร
2.นาย วิรัตน์ พิเศษสุนทร

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน