งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน   ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0051
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองคู
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุนิสา สุดสังข์
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ สุดสังข์
3.เด็กหญิง กนกวรรณ อาจภักดี
4.เด็กหญิง กนกวรรรณ ทองแสง
5.เด็กหญิง กุลสตรี สุดสังข์
6.เด็กหญิง สุทารัตน์ จิตรจันทร์
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นางสาว ศยามล สุดสังข์
3.นาง ชลิตา เอียงผา
2 โรงเรียนบ้านตาเอก
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นฤพล นรสาร
2.เด็กชาย คุณากร เกิดนวน
3.เด็กหญิง รัชฎาวรรณ ทองละมุล
4.เด็กหญิง ภัทราวดี ไชยปัญญา
5.เด็กหญิง จุฑามาศ ธรรมนุษย์
6.เด็กหญิง นันทิชา ปานทอง
1.นาย บุญฤทธิ์ คำศิริ
2.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
3.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน