งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0006
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัควัต พุทธนาวงค์
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ นวลตา
3.เด็กชาย บวรภัค สิงห์คร
1.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
2.นาย ทองสุข จันทร์พรหม
2 โรงเรียนบ้านตาเอก
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ ชูคำ
2.เด็กหญิง จุติพร ยินยาว
3.เด็กหญิง บัวแก้ว มานะจัตุรัส
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
2.นางสาว อภิญญา จำนงค์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน