งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดขับขานประสานเสียง  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0601
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ สนองบุญ
2.เด็กชาย ชญานนท์ เทาศิริ
3.เด็กชาย ธนพล นิมาลา
4.เด็กชาย กมล สิบเมื่ยง
5.เด็กชาย ศุภชัย ปลื้มใจ
6.เด็กชาย อนันต์ ปลื้มใจ
7.เด็กชาย อนุพงศ์ โพธิสาร
8.เด็กชาย ธิติวุฒิ เรืองดี
9.เด็กหญิง รวิภา โพธิสาร
10.เด็กหญิง ศิรินธร วันนุบล
11.เด็กหญิง ศรีประทุม โพธิสาร
12.เด็กหญิง ผลิตา ไตรศรี
13.เด็กหญิง ปวีณา แวงแก้ว
14.เด็กหญิง กาญจนา สุดสังข์
15.เด็กหญิง สุกานดา ไชยสุวรรณ
16.เด็กหญิง ปัทมา สีทอง
17.เด็กหญิง ราตรี โพธิ์กระสังข์
18.เด็กหญิง มลทิรา ทองละมุล
19.เด็กหญิง ศศิเกตุ โพธิสาร
20.เด็กหญิง เก็จมณี โพธิสาร
21.เด็กหญิง ปวีณา เรืองคำ
22.นางสาว ศศินันท์ พงษ์วัน
23.นางสาว นริศรา แต้มงาม
24.นางสาว ฐิติมา โคสิตา
25.นางสาว หัทยาภรณ์ สมเพชร
26.นางสาว ฐิติมา จันทะสน
27.นางสาว กนกภรณ์ สุดสังข์
28.นางสาว ภัทรวรรณ มาแสวง
1.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
2.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
3.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
4.นาย วินัย โพธิสาร
5.นางสาว จตุนารัตน์ หงษ์นภวิทย์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน