งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0604
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านจะเนียว
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา คำแดง 1.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
2 โรงเรียนบ้านกันทรอม
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดาพร แสนทวีสุข 1.นาง สิชล พึ่งปาน
3 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิรินภา ไชยนต์ 1.นาย สำเริง สอนพูด
4 โรงเรียนบ้านจองกอ
83.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรษชล ศิลารักษ์ 1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
5 โรงเรียนบ้านตาเอก
81.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มุฑิตา มนตรีวงษ์ 1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
6 โรงเรียนบ้านขุนหาญ
80.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพียงเกษ อานาม 1.นาง ปิยวดี กองหล้า

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน