งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0605
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ เกษอินทร์ 1.นาง ศิรยา ไสวธนากูล
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุชัญญา หนูจันทึก
2.เด็กหญิง สุชัญญา หนูจันทึก
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
3 โรงเรียนบ้านตาเอก
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลธิชา สิงหชาติ 1.นางสาว อภิญญา จำนงค์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน