งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดวงดนตรีสตริง  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0643
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาเอก
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล วันทะชัย
2.เด็กชาย วรวุฒิ คุ้มครอง
3.เด็กชาย ชนะชัย ศรีใส
4.เด็กชาย วรวรรณ ขวัญเมือง
5.เด็กชาย ศราวุธ มนเทียรอาจ
6.เด็กชาย กันกวี บุญเครือ
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย สุนทร ผิวเงินยวง
3.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน