งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0067
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดู่
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ ประมูลชาติ
2.เด็กหญิง ณฤทัย สินศิริ
3.เด็กหญิง ศิริพร บุตรดา
1.นาง ละเอียด เอาทวีรัชต์
2.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
2 โรงเรียนบ้านจะเนียว
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ ชนะมาร
2.เด็กหญิง กัลยา โพธิสาร
3.เด็กหญิง ณัฐพร พรหมลา
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน