งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การปั้นดินน้ำมัน  ปฐมวัย
รหัสกิจกรรม :
0702
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาเอก
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารียา เลิศวิลัย
2.เด็กหญิง โชติกา ยงเพชร
3.เด็กหญิง กิ่งไทร ทองวิจิตร
1.นาง วาทินี ไกรรักษ
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
97.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดารีวรรณ์ สุธัญสวรรค์
2.เด็กหญิง รัชดาพร แข็งแรง
3.เด็กหญิง ภัทราพร โพธิสาร
1.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
2.นางสาว อรทัย ศรีภักดิ์
3 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
96.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรศักดิ์ เสาสอน
2.เด็กชาย อนุสิษฐ์ เสาสอน
3.เด็กหญิง ชญานันท์ วันทะวงษ์
1.นางสาว จิ่น ศรีรมย์
2.นาง ติ๋ว แจ้งจรัส
4 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
95.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เมธา ภูมิลำเนา
2.เด็กหญิง ศวิตา เตียกประโคน
3.เด็กหญิง ธนวรรณ์ ชูสาลี
1.นาง นลินพร นรากล่ำ
2.นางสาว อารียา โคตรพันธ์
5 โรงเรียนบ้านดู่
94.50
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภกิตต์ ยาคำ
2.เด็กชาย สิงหรัตน์ ฉวีนวน
3.เด็กหญิง บวรลักษณ์ ประชาเขียว
1.นาง พรพิมล วงพินิจ
2.นาง ดวงเดือน ไชยสุวรรณ
6 โรงเรียนบ้านซำ
94.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ สีดาพันธ์
2.เด็กชาย ธนพัฒน์ เกตุวงค์
3.เด็กหญิง พัชราภา โพธิ์กระสังข์
1.นางสาว สุวรักษ์ พวงมาลา
2.นาง แสงอารี อภัยศิลา
7 โรงเรียนบ้านขุนหาญ
93.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ตองอบ
2.เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ กัญมา
3.เด็กชาย คณาวุฒิ จันทะสน
1.นาง ลมเลือน โพธิสาร
2.นาง สุวรรณา ฝอยทอง
8 โรงเรียนบ้านจะเนียว
92.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศราวิน เทศราช
2.เด็กหญิง สุภัสสร ยาวรัมย์
3.เด็กหญิง ปนัสดา พันธ์ทอง
1.นางสาว สุนิสา บญชัย
2.นางสาว จิราพร คำภาษิต
9 โรงเรียนบ้านสดำ
91.50
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชยุตม์ โพธิสาร
2.เด็กหญิง ฐิตารีย์ ในเรือน
3.เด็กหญิง หทัยทิพย์ รันรามิตร
1.นาง ภัชราภรณ์ โพธิสาร
2.นางสาว นงเยาว์ ปรือทอง
10 โรงเรียนบ้านตานวน
91.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดุลยวัต เส็งมา
2.เด็กหญิง สุวนันท์ เลิศศรี
3.เด็กหญิง พิชารี ราชบุปผา
1.นาง เพ็ชร์ อุ่นแก้ว
2.นาง อัณธิมาพร ระหาร
11 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
90.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุนิสา นพเก้า
2.เด็กหญิง วทันยา บุญโกต
1.นาง สุวธิดา พวงมะลิ
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
12 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
89.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จารุพัฒน์ ลาเพ็ชร
2.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ ปัญญา
3.เด็กหญิง พิมพ์ลภัส สมรัตน์
1.นางสาว ธนิตา สมรัตน์
2.นางสาว ลัดดาวัลย์ สวาสดิ์ธรรม
13 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
88.00
13
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาศักดิ์ ศิริวงษ์
2.เด็กชาย ณภัทร มณี
3.เด็กชาย วรเมธ ปริทา
1.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
2.นางสาว หัทยา โคตะมา
14 โรงเรียนบ้านจองกอ
87.50
14
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พชร สมเพชร
2.เด็กชาย ภาสกร มีชู
3.เด็กชาย ธนภูมิ สมเพชร
1.นาง สุจิน ศิลารักษ์
2.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
15 โรงเรียนบ้านกันทรอม
87.00
15
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ต้นข้าว เพชรรัตน์
2.เด็กชาย ชนินาถ แดงเลี่ยม
3.เด็กชาย พรหมพิริยะ พรมประเสริฐ
1.นาง สมหมาย หลักทอง
2.นางสาว พิมพ์ชนก แย้มมนัส
16 โรงเรียนบ้านหนองคู
85.00
16
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันคนา
2.เด็กชาย ณัฐพล นันสุวรรณ์
3.เด็กหญิง รัตติกาล โพธิสาร
1.นางสาว วไลลักษณ์ สมพร
2.นางสาว บุษบา เสาแก่น
17 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
84.00
17
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรพงษ์ สายน้อย
2.เด็กชาย ธีราทร ผิวอ่อน
3.เด็กหญิง กัญญาภรณ์ พานุรักษ์
1.นาง ลัดดาวัลย์ ผิวอ่อน
2.นางสาว พิมพ์มาดา บุญเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน