งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  ปฐมวัย
รหัสกิจกรรม :
0703
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาเอก
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา ศรีชาติ
2.เด็กหญิง จิราภรณ์ คำลอย
3.เด็กหญิง ฑิฆัมภรณ์ คำลอย
1.นาง วาทินี ไกรรักษ
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
2 โรงเรียนบ้านหนองคู
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรัฐติกาล จุมพิต
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญศรัทธา
3.เด็กหญิง รัตติกาล โพธิสาร
1.นางสาว วไลลักษณ์ สมพร
2.นางสาว พิชามญชุ์ วรรณทอง
3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิเดช สายสุวรรณ
2.เด็กหญิง ดาวเรือง ปานทอง
3.เด็กหญิง เบญญาภรณ์ บังคม
1.นางสาว อารียา โคตรพันธ์
2.นาง กฤตติยาภรณ์ ชนะราวี
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
92.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัฒน์นรี จันทสนธิ์
2.เด็กหญิง ภาริดา อุปสุข
3.เด็กหญิง ทิวาวรรณ แก้วลอย
1.นาง ศรีไศล เกษกร
2.นางสาว สุพัตรา วงคำซาน
5 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
91.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฉัตรฐาพงษ์ พวงมะลิ
2.เด็กหญิง สุกัญญา นุ้ยดำ
3.เด็กหญิง หทัยรัตน์ ดอกพวง
1.นาง ติ๋ว แจ้งจรัส
2.นางสาว จิ่น ศรีรมย์
6 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
90.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกร สมรัตน์
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย โทอุปชา
3.เด็กหญิง อัจฉรา สมรัตน์
1.นางสาว ธนิตา สมรัตน์
2.นาง อินทุอร ไชยนรา
7 โรงเรียนบ้านพยอม
89.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐกฤต สติภา
2.เด็กหญิง รัชณีวรรณ งามไชยสิริกุล
3.เด็กหญิง ณิชา วงษ์พินิจ
1.นางสาว พิมพ์ลดา วงษ์พินิจ
2.นางสาว จิราภรณ์ ไชยศรีษะ
8 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
79.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง แพรพิไล แหวนเพชร
2.เด็กหญิง อุมาภรณ์ ศรีจันทร์
3.เด็กหญิง ปาณิสรา พวงมะลิ
1.นาง สุวธิดา พวงมะลิ
2.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
9 โรงเรียนบ้านสดำ
78.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นันทิพัฒน์ เกขุนทด
2.เด็กหญิง วาสินี เทาศิริ
3.เด็กหญิง สุธาสินี มาดายัง
1.นาง ภัชราภรณ์ โพธิสาร
2.นางสาว นงเยาว์ ปรือทอง
10 โรงเรียนบ้านซำ
77.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย รภีภัทร สารพิลา
2.เด็กชาย สุรนาท แก้วลอย
3.เด็กหญิง สิริธิดา ไชยสุวรรณ
1.นาง แสงอารี อภัยศิลา
2.นางสาว สุวรักษ์ พวงมาลา
11 โรงเรียนบ้านดู่
76.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ทักษ์ดนัย ยาคำ
2.เด็กหญิง จิราภา ทองแท่ง
3.เด็กหญิง วนัชพร อุ่นแก้ว
1.นาง พรพิมล วงพินิจ
2.นาง ดวงเดือน ไชยสุวรรณ
12 โรงเรียนบ้านขุนหาญ
75.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ภัทธราวดี อินวันนา
2.เด็กหญิง ปภาวดี คำมงคุณ
3.เด็กหญิง นภัสร ล่ำสัน
1.นาง ลมเลือน โพธิสาร
2.นาง สุวรรณา ฝอยทอง
13 โรงเรียนบ้านกันทรอม
69.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุจินทรา พลแสน
2.เด็กหญิง ธนัชพร สอนแก้ว
3.เด็กหญิง พิมตะวัน มนตรีวงค์
1.นาง วิไลลักษณ์ ใจปินตา
2.นาง นุชจรี ศรีวิไลย์
14 โรงเรียนบ้านเดื่อ
68.00
14
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ปุณยาพร ดวงพล
2.เด็กหญิง ภูรินี กงศรี
3.เด็กหญิง พูนลาภ เพชรล้วน
1.นาง พิสมัย ศรีลาชัย
2.นางสาว พิชญ์นรี มงคลธนกิตติ์
15 โรงเรียนบ้านจะเนียว
67.00
15
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ทิพปภา พันธ์นา
2.เด็กหญิง สุจิวรรณ อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา อุ่นแก้ว
1.นางสาว สุนิสา บญชัย
2.นางสาว จิราพร คำภาษิต
16 โรงเรียนบ้านจองกอ
66.00
16
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ พันธ์แก้ว
2.เด็กหญิง นภัสสร ม่วงโอชา
3.เด็กหญิง รุ่งฤดี รัตพันธ์
1.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
2.นาง สุจิน ศิลารักษ์
17 โรงเรียนบ้านหนองขนาน
65.00
17
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณัฐธีร์ อนุรุ่งโรจน์
2.เด็กชาย อิทธิกร จันทะเสน
3.เด็กชาย กิติกร ศรีภักดิ์
4.เด็กชาย กิติกร ศรีภักดิ์
1.นาย เดชา โพธิ์กระสังข์
2.นางสาว ณัฐทรียา อนุรุ่งโรจน์
18 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
64.00
18
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อชิระ ศิลพร
2.เด็กหญิง กัญญาพัชร วงเพ็ง
3.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา จันทสนธิ์
1.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
2.นางสาว หัทยา โคตะมา
19 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
63.00
19
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ปรียาพร วิชัย
2.เด็กหญิง อุษามณี อารมย์
3.เด็กหญิง กานต์ระวี สายสุวรรณ
1.นาง ลัดดาวัลย์ ผิวอ่อน
2.นางสาว พิมพ์มาดา บุญเลิศ
20 โรงเรียนบ้านหนองผือ
62.00
20
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธีระภัทร เขาอยู่คง
2.เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ธรรมชาติ
3.เด็กหญิง ปิยภรณ์ ขาวพันธ์
1.นาง กุหลาบ พวงมะลิ
2.นางสาว ลัดดา ทารักษ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน