งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0734
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองผือ
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นัทธกานต์ ศรีมงคล
2.เด็กหญิง อัลจิมา ปลื้มหอม
3.เด็กหญิง อรัญญา สุริเตอร์
1.นาง กุหลาบ พวงมะลิ
2.นาง มุขธิดา เก่งมนตรี
2 โรงเรียนบ้านหนองขนาน
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุดสาคร เพ็ชรรัตน์
2.เด็กชาย ทนากร จอดนอก
3.เด็กหญิง นัฐธิดา มูลคาย
1.นางสาว พรรษา โสภะวงษ์
2.นาง ปริสรา สมรัตนานุรักษ์
3 โรงเรียนบ้านกันทรอม
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สาริตา ศรีอุบล
2.เด็กหญิง เกศมณี เลิศศรี
3.เด็กหญิง ปนัดดา สุพงษ์
1.นาง วิไลลักษณ์ ใจปินตา
2.นาง สุชิน พิเศษสุนทร
4 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
0.00
4
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สายโสม
2.เด็กชาย ปรมี จันดี
3.เด็กหญิง พิยดา นพเก้า
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน