งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0736
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกันทรอม
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วลัยพรรณ ศรีดาพันธ์ 1.นาง สิชล พึ่งปาน
2 โรงเรียนบ้านตาเอก
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วราภรณ์ คำลอย 1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
3 โรงเรียนบ้านกันจด
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิตาพา ธรรมจันทร์ 1.นาง อรทัย สุฤทธิ์
4 โรงเรียนบ้านจะเนียว
82.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นฤมล อุ่นแก้ว 1.นาง เอื้อ ทิพวารี
5 โรงเรียนบ้านจองกอ
82.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรปรียา สมเพชร 1.นาย ธวัชชัย ใจปินตา
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
82.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กุลดา สุดสังข์ 1.นาง กองสิน ปรีเปรม
7 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
0.00
7
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง วนิดา พวงมะลิ 1.นาง อุบลรัตน์ กาญจนเสน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน